Cookie policy

Wij gebruiken cookies op de websites van Westtoer apb. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij een eerste bezoek aan de Westtoer websites zal jouw toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van cookies. Je kan jouw voorkeuren steeds aanpassen door onderaan de site op “Beheer cookies” te klikken.

Hieronder vind je een lijst met vaak gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt beheren:

• Chrome
• Safari
• Firefox
• Internet Explorer

 

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Google Analytics

Cookie

Doel

_gat

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

_gid

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

_ga

Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)

Met de cookies van google analytics wordt het gebruik van de website onderzocht met als doel deze te optimaliseren. Er wordt hiertoe een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Westtoer apb inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kunnen er aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen aan de website worden doorgevoerd.

Westtoer apb verwerkt statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

• het IP-adres
• technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer,…) en de resolutie van jouw computerscherm
• vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
• wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
• of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website 
• welke pagina’s je bezoekt op de website

Facebook Cookies

Cookie

Doel

Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs 

Cookies die inzicht geven welke door Facebook ingezette media effectief is. Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

Advertising

Cookie

Doel

Google Doubleclick 

Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van Westtoer apb bent geweest, advertenties van Westtoer apb te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting).

 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Wij zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?").
 • Je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming.
 • Ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

In onderstaande gevallen worden de gegevens wel gedeeld met derden:

 • Deelnemerslijsten
  Als je deelneemt aan evenementen van Westtoer dan gaan we er van uit dat jouw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.
 • Foto en beeldmateriaal
  Foto's en films worden via onze mediadatabank verwerkt. Onze medewerkers hebben toegang tot deze mediadatabank en kunnen het materiaal gebruiken in het kader van hun opdrachten. Dit betekent ook dat zij dit materiaal kunnen publiceren via onze website en via sociale media. Daarnaast kan foto- en beeldmateriaal worden verstrekt aan andere lokale besturen en partners, maar dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van promotie van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen, dus om onze werking meer bekend te maken.
 • Hosting en dienstenleveranciers
  Om jouw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Westtoer. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.
   

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

 • Als betrokkene heb je bepaalde rechten en Westtoer wil ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Voor een gedetailleerd overzicht van je rechten, zie de bijlage onderaan deze privacy-verklaring.
 • In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 zijn er uitzonderingen voorzien. Indien wij niet kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking, zullen wij dat altijd motiveren.
 • Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar je via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven. Ook bij uitnodigingen voor evenementen krijg je steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.
 • Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan dataverwerking@westtoer.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.
 • Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je op verschillende manieren je rechten uitoefenen.

Inzage?

Voor inzage in jouw gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.
 • Via het formulier "Recht op inzage".

 

Correctie, aanvulling en andere vragen?

Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

 • Per brief: stuur je vraag per brief naar
  Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, p.a. Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels.
 • Per e-mail: stuur je vraag naar dataverwerking@westtoer.be.
 • Via het formulier "Andere vragen".

Let op: het kan zijn dat we een bewijs van jouw identiteit nodig hebben om jouw vraag te kunnen beantwoorden. In dat geval zullen we vragen om een kopie of een scan van je identiteitskaart of enig ander bewijs van jouw identiteit te bezorgen. Wij zullen het bewijs enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we het bewijs vernietigen.

 

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 • Functionaris voor gegevensbescherming van de Provincie West-Vlaanderen
  Jimmy Feys
 • E-mail: dpo@west-vlaanderen.be

Een klacht indienen kan bij elke bevoegde toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be

 

Bijlage: Rechten van elk individu in het kader van de nieuwe GDPR-Regelgeving

In het kader van de nieuwe GDPR regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens heeft elk individu sinds 25 mei 2018 nieuwe rechten gekregen. 

Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten.

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken.
   
 • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren
  Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.
   
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens indien:
  • De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werd.
  • De gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  • Hij terecht bezwaar maakt tegen de verwerking.
    
 • Recht op beperking van bepaalde verwerkingen
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:
  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de onderneming in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • De onderneming de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar het individu deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
    
 • Recht op overdracht van persoonsgegevens
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.
   
 • Recht om tegen bepaalde verwerkingen bezwaar te maken
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
    
 • Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid
  Indien het individu meent dat de verwerking van zijn persoonsgegevens niet in regel is met de wetgeving, dan kan hij hierover klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   
 • Uitoefening privacy rechten
  • Om de bovenvermelde privacy rechten uit te oefenen, moet het individu zijn schriftelijk verzoek dateren en handtekenen (mogelijks zal een extra bewijs van identiteit gevraagd worden). Dit verzoek wordt per mail in eerste instantie gericht aan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van Westtoer, op het mailadres dataverwerking@westtoer.be.
  • Als hij geen passend antwoord krijgt op zijn vraag, dan kan hij ook een verzoek richten aan de functionaris van de gegevensverwerking op het email adres dpo@west-vlaanderen.be.
  • Dit verzoek is kosteloos, behalve wanneer de verwerkingsverantwoordelijke het verzoek als kennelijk ongegrond of buitensporig beschouwt (zoals o.m. het geval is bij een herhaaldelijk verzoek).
  • Voor iedere gevraagde bijkomende kopie kan de verwerkingsverantwoordelijke eveneens de betaling vragen van een redelijke vergoeding gebaseerd op de administratieve kosten.
  • Dit verzoek om een kopie van de gegevens te verkrijgen wordt binnen de maand behandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met twee maanden, rekening houdend met o.m. de complexiteit en het aantal aanvragen. Ingeval van verlenging van de termijn, wordt het individu hiervan geïnformeerd en worden hem de redenen van de verlenging meegedeeld.
  • De verwerkingsverantwoordelijke verwittigt de derden aan wie de gegevens werden gecommuniceerd van iedere rectificatie, wissing of uitgevoerde beperking, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning vereist.